Un servidor web per estudiar les xarxes de proteïnes en malalties

Quim Aguirre, estudiant de doctorat al DCEXS-UPF, ens parla sobre GUILDify, una pàgina web que ha desenvolupat per estudiar les interaccions de proteïnes implicades en malalties i proposar possibles medicaments per al seu tractament.

El cos humà pot ser vist com una xarxa complexa de proteïnes que interactuen específicament entre elles. Foto de Alina Grubnyak a Unsplash.

El cos humà pot ser vist com una xarxa complexa de proteïnes que interactuen específicament entre elles. Foto de Alina Grubnyak a Unsplash.

Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i la Universitat de Vic han desenvolupat un lloc web per estudiar l’entorn molecular de les proteïnes implicades en les malalties. El lloc web és una eina prometedora per estudiar els mecanismes moleculars subjacents a una malaltia, per entendre les relacions entre dues malalties i proposar possibles medicaments per al seu tractament.

Quim Aguirre, l’estudiant de doctorat que està duent a terme aquest projecte, ens ho explica.

 

Una xarxa de proteïnes interactuant entre elles

El genoma humà està format per molècules que defineixen les característiques de cada ésser humà: els gens. Els gens codifiquen per a les proteïnes, les molècules que executen les funcions específiques per mantenir el funcionament correcte del nostre cos. Les proteïnes interactuen entre elles i amb altres biomolècules per completar amb èxit les seves funcions. Des d’una perspectiva global, cada cèl·lula del cos humà pot ser vista com una xarxa complexa de proteïnes que interactuen específicament amb altres proteïnes per executar les funcions de la cèl·lula. Això es coneix com a xarxa d’interacció de proteïnes o més recentment com a interactoma humà.

Schematic representation of how the content of the genes (DNA) produces the proteins (becoming mRNA in the middle of the process). In a new level of complexity, the proteins interact specifically with other proteins to successfully complete the biological processes.
Representació esquemàtica de com el contingut dels gens (ADN) produeix les proteïnes (convertint-se primer en ARNm). En un nou nivell de complexitat, les proteïnes interactuen específicament amb altres proteïnes per completar amb èxit els processos biològics.

 

Malalties: una història d’interaccions errònees

No obstant això, el funcionament de les proteïnes no sempre és correcte. Les alteracions de gens, també anomenades mutacions, en alguns casos condueixen a un comportament inusual de les proteïnes i donen lloc a malalties. A més, les malalties complexes com el càncer, la diabetis, els trastorns neurodegeneratius o les malalties cardiovasculars comporten múltiples mutacions, cosa que complica l’estudi dels seus mecanismes moleculars. Per tant, l’estudi de la xarxa d’interacció de proteïnes és rellevant per entendre completament els mecanismes moleculars que causen la malaltia i trobar potencials tractaments.

Estudiar la xarxa d’interacció de proteïnes és esencial per a entendre els mecanismes moleculars que causen les malalties i a trobar tractaments

A la recerca de les interaccions subjacents a les malalties 

El lloc web GUILDify ha estat desenvolupat al Grup de Bioinformàtica Estructural, liderat per Baldo Oliva, amb l’objectiu d’estudiar les interaccions de proteïnes implicades en una malaltia. En accedir al lloc web, l’usuari pot introduir el nom de qualsevol malaltia i les espècies de l’interactoma a estudiar (humà, ratolí, rata …). Després d’introduir el nom de la malaltia, GUILDify proporciona a l’usuari una llista de proteïnes que probablement estan mutades en aquesta malaltia. Les mutacions s’obtenen de DisGeNET, una base de dades de gens associats a malalties humanes. GUILDify utilitza aquestes proteïnes com a llavors per a un algorisme que cerca les proteïnes de l’interactoma que estan més connectades a elles. Al final, l’usuari obté les interaccions de proteïnes que tenen més probabilitats de causar la malaltia i una llista de les funcions biològiques afectades.

 

GUILDify utilitza les proteïnes que se sap que estan mutades en una malaltia com a llavors per a un algorisme que cerca altres proteïnes de l’interactoma que estan connectades a elles

Workflow of GUILDify web server. It shows how by searching a disease and selecting the genes affected by the disease, the web returns a list of proteins that are more likely to be affected by the disease. Also, you can investigate the genetic and functional overlap between two diseases and have a preliminary idea about their molecular relationship.
Flux de treball del servidor web GUILDify. Mostra com, mitjançant la cerca d’una malaltia i la selecció dels gens afectats per aquesta, la web retorna una llista de proteïnes que tenen més probabilitats de ser afectades per la malaltia. A més, es pot investigar la superposició genètica i funcional entre dues malalties i tenir una idea preliminar de la seva relació molecular.

  

A més de l’estudi de malalties de forma individualitzada, GUILDify també s’ha adaptat per estudiar la relació entre dues malalties. Hi ha parelles de malalties denominades comorbilitats que tenen més probabilitats de produir-se simultàniament en un mateix pacient. En alguns casos, les comorbilitats es poden explicar perquè comparteixen un mecanisme molecular comú. En un estudi previ de Carlota Rubio-Pérez i companys del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-UPF) i de l’IMIM, el programari de GUILDify es va utilitzar per predir les comorbiditats amb èxit. Motivat per aquesta recerca, el lloc web GUILDify inclou l’opció d’introduir dues malalties i explorar les proteïnes i funcions biològiques implicades comunes a ambdues.

 

De la malaltia al tractament

GUILDify també ofereix l’opció d’estudiar els mecanismes moleculars dels fàrmacs. En introduir el nom d’un medicament, GUILDify proporciona a l’usuari una llista de proteïnes diana amb les quals el fàrmac interacciona per produir un efecte terapèutic. De la mateixa manera que fa amb les malalties, el programa cerca les proteïnes de l’interactoma que estan més connectades amb les proteïnes diana del fàrmac. Les proteïnes que GUILDify retorna són les que probablement rebran un major impacte del fàrmac. Per tant, es pot utilitzar GUILDify per veure si la llista de proteïnes afectades per una malaltia és similar a la llista de proteïnes afectades per l’acció d’un medicament. Aquest és un indicador de l’impacte que té el fàrmac en l’entorn molecular de la malaltia.

Scheme that shows how drugs may target multiple proteins, but at the same time these proteins interact with other neighbor proteins that also receive the effect of the drug. GUILDify somehow uses this idea to predict the proteins that are more affected by a drug.
Esquema que mostra com les drogues poden dirigir-se a múltiples proteïnes; i com aquestes proteïnes interactuen amb altres proteïnes properes que també rebran així l’efecte de la droga. GUILDify fa servir d’alguna manera aquesta idea per predir les proteïnes més afectades per un medicament.

 

Sobre l'autor/a

Quim Aguirre Plans és llicenciat en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té un màster en Bioinformàtica per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Ara està immers en el seu doctorat en el Grup de bioinformàtica estructural (DCEXS-UPF), on estudia els efectes terapèutics i tòxics dels medicaments a la xarxa d'interaccions de proteïnes.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *